Category Archives: مدیریت لهجه

چگونه لهجه خود را مدیریت کنیم؟ راهکارهای مدیریت لهجه

کاریزما

چگونه لهجه خود را مدیریت کنیم؟ همانگونه که در آموزش قبلی لهجه را توضیح دادیم و دانستیم که لهجه هر چند با مزه و زیبا باشد اما اگر در محل و جایگاه خود بیان نشود می تواند به عنوان یک مشکل ظاهر شود ، چرا که در بسیاری از جاها می تواند باعث تمسخر ما توسط اطرافیان شود و […]

لهجه چیست؟

لهجه چیست؟

لهجه چیست؟ لهجه در زبانی واحد ، ممکن است به دلایل تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی ، مردم مناطق مختلف ، گفتار خود را متفاوت از گفتار مردم منطقه ای دیگر ادا کنند . این اختلاف که عمدتاً آوایی و واجی است ، و با آهنگ های خاصی ادا می شود مثل شیرازی ، کرمانی […]